Ansökan - Information

Ansökningar om bidrag till höstmötet skall vara inmatade i ansökningssystemet senast torsdag 30 september. Beslut om ansökningarna fattas vid styrelsemöte i november 2021.


Thordénstiftelsen tillämpar ett web-baserat ansökningssystem. Ansökningar görs via ett inmatningsformulär som man når genom att man klickar på rutan "Till formuläret" längst ner till höger på denna sida.

Innan man börjar fylla i ansökningsformuläret bör man ta fram alla efterfrågade uppgifter. Man kan nämligen inte i ansökningssystemet spara ner en påbörjad ansökan och ta fram den igen och fortsätta vid ett senare tillfälle. Allt material som tillhör en ansökan skall lämnas i själva ansökningen eller som en elektronisk bilaga. Komplettering i efterhand av en inmatad ansökan kan inte ske. Handlingar som sänds med vanlig post kan inte beaktas.

Stiftelsen ger normalt inte bidrag till enskilda personer.
Bidrag kan inte sökas för investeringar som redan gjorts.
Vi värdesätter ansökningar som främjar jämställdhet.

Stiftelsen får många ansökningar inför varje beslutsmöte. Flera föreningar som fått bidrag vid ett beslutstillfälle återkommer med en ny ansökan redan nästa gång, men det är i princip uteslutet att få bidrag då igen. Vidare har en förening som fått avslag på en ansökan små eller inga möjligheter att få bidrag om man söker på nytt för samma ändamål gången efter.

Thordénstiftelsen har gett ut en jubileumsbok 1958-2018. Där berättas bl.a. om bidragsverksamheten och det finns intervjuer och reportage om stiftelsens verksamhet. Boken kan köpas hos Hallmans Bokhandel och Bohusläns museum i Uddevalla och hos Lysekils Bokhandel.

Uppgifter som efterfrågas:

1. Sökanden: organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankgiro- plusgiro- eller bankkontonummer.

2. Kontaktperson: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.

3. Sökt belopp. Om det sökta beloppet överstiger 50 000 kr bifogas resultat- och balansräkning.

4. Beskrivning av sökanden: organisationens mål och syfte, verksamhet och antal medlemmar mm.

5. Rubrik eller namn på projektet. Beskrivning av ändamålet med det sökta beloppet.

6. Total budget, gärna uppdelad på delposter. Bifoga kopia av offert eller kostnadsuppgift från leverantör.

7. Finansiering av hela projektet.

8. Har medel sökts från annan bidragsgivare? Har medel beviljats?

9. Högst fem bilagor, var och en på maximalt 2 MB kan bifogas ansökningen.
10. För ansökan svarar ordförande/firmatecknare. Om bidrag erhålls undertecknas rekvisitionen av firmatecknare (se nedan).

Rekvisition av beviljade medel:

Efter det att sökanden underrättats om att bidrag beviljats skall medlen rekvireras med vanligt brev enligt formulär som man får tillsammans med beslutsmeddelandet. Rekvisitionen undertecknas av firmatecknare. Till rekvisitionen fogas protokollsutdrag som visar vem som är firmatecknare. Vidare bifogas kopior av fakturor eller kvitton. En förteckning över fakturorna med summering bifogas också. Att rekvisitionen skall göras skriftligt är viktigt ur säkerhetssynpunkt eftersom ansökningen ju gjorts med dator och tillfredsställande identifiering ännu inte sker i detta led.

Information och medgivande om hantering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, hanteras av stiftelsens sekreterare, tillika personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna, i huvudsak kontaktpersonens namn, epostadress och telefonnummer, behövs för att kunna administrera ansökan och meddela beslut. Tillgång till personuppgifterna har, förutom sekreteraren, styrelsen och i förekommande fall stiftelsens bank. Information i övrigt om hur vi hanterar personuppgifter lämnas av sekreteraren.

 

Välkommen med er ansökan!